Regulamin Szkoły narciarskiej i snowboardowej Henryk Ski

Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w Szkole Henryk Ski należy zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich, zapoznać powinni się jego rodzice lub opiekunowie prawni.

Szkoła Henryk Ski nie ubezpiecza klientów – sugerujemy, aby wszyscy klienci wykupili ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

 1. Wraz z dokonaniem zakupu usług szkoleniowych Klient zawiera ze Szkołą Henryk Ski umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Lekcje w Szkole Henryk Ski można rezerwować osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 3. Należność za lekcje należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć wyłącznie w biurze szkoły.
 4. Płatność wyłącznie gotówką.
 5. W cenę lekcji wliczona jest opłata za korzystanie z wyciągu narciarskiego.
 6. Do ceny lekcji należy doliczyć zwrotną kaucję za karnet, 20 zł za sztukę.
 7. Pakiet 10 godzin przypisany jest do jednej osoby i należy wykorzystać go w jednym sezonie.  
 8. Zajęcia grupowe są prowadzone dla minimum 4 osób. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, jeżeli ilość zgłoszonych osób będzie mniejsza niż 4.
 9. Grupy w  Przedszkolu i Akademii Narciarskiej liczą od 4 do 8 uczestników.
 10. Uczestnicy szkolenia zostaną przypisani do grupy na podstawie oświadczenia o poziomie umiejętności. Szkoła zastrzega sobie prawo do przeniesienia Klienta do innej grupy jeżeli okaże się, że umiejętności Klienta nie odpowiadają poziomowi grupy, do której został on przydzielony na początku kursu.
 11. Szkoła deklaruje, że w trakcie kursu instruktorzy dołożą należytej staranności w nauce jazdy na nartach lub snowboardzie i przekazania wiedzy na temat prawidłowego zachowania narciarza na stoku.
 12. Szkoła zastrzega sobie prawo do czasowej lub docelowej zmiany Instruktora prowadzącego dany kurs i szkolenie.
 13. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy uregulować najpóźniej 30 minut przed jej rozpoczęciem, po upływie tego czasu lekcja automatycznie zostanie anulowana.
 14. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 15. W razie wypadku, podstawą do zwrotu za niewykorzystany kurs lub opłacone wcześniej lekcje indywidualne jest zaświadczenie lekarskie. Aby otrzymać zwrot, informację o zdarzeniu i anulację lekcji lub kursu, należy przekazać osobiście lub telefonicznie do szkoły minimum 120 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 16. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi na terenie stacji lub szkoła nie może zrealizować zlecenia.
 17. Lekcja w Szkole Henryk Ski trwa 50 minut ( 2h = 100 min, 3h = 150 min. )
 18. Obowiązkiem Rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć w wyznaczonym przez szkołę miejscu.
 19. Szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy Klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje Klientowi zwrot pieniędzy.
 20. Przed przystąpieniem do lekcji Klient, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest przedstawić pracownikowi biura szkoły lub instruktorowi szczegółowe i prawdziwe informacje dotyczące umiejętności narciarskich/ snowboardowych, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Henryk Ski.
 21. W przypadku wystąpienia szczególnie niepokojących objawów w trakcie zajęć ( pogorszenie samopoczucia, mdłości, jakiekolwiek dolegliwości bólowe ) należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 22. Każdy uczeń na lekcję powinien mieć przygotowany: sprzęt narciarski/ snowboardowy, kask narciarski. Instruktor może odmówić udziału w zajęciach Klientowi, który nie posiada odpowiedniego sprzętu. Przypominamy, że zgodnie z ustawą, każdy narciarz lub snowboardzista do 16 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego.
 23. Szkoła nie zapewnia Klientom sprzętu narciarskiego/ snowboardowego, nie odpowiada za jego jakość oraz nie ponosi odpowiedzialności za zgubiony lub zniszczony sprzęt podczas trwania lekcji.
 24. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu lub sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z niepodporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 25. Każdy wypadek (skutkiem którego poniesione zostały straty na zdrowiu kursanta) na lekcji z instruktorem Szkoły Henryk Ski, musi być zgłoszony do biura Szkoły wraz z zaświadczeniem od ratownika stacji. W przypadku niepowiadomienia szkoły o zdarzeniu oraz nie posiadaniu zaświadczenia o wypadku podpisanego przez osobę upoważnioną przez Szkołę, Szkoła może podważyć autentyczność zdarzenia i nie ponosi odpowiedzialności za niego.
 26. Podczas zajęć instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – odpowiednich wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno samego Klienta jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku wniesiona opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 27. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich kursów i szkoleń prowadzonych przez Szkołę Henryk Ski, niezależnie od stopnia zaawansowania Uczestników. W razie istotnego naruszenia Regulaminu, Instruktor ma prawo przerwać szkolenie w trybie natychmiastowym bez konieczności zwrotu uiszczonej przez Uczestnika opłaty.
 28. Wszelkie reklamacje Uczestnika winny mieć formę pisemną i być zgłaszane u Instruktora lub pracownika recepcji Szkoły Henryk Ski w czasie trwania szkolenia lub do 7 dni po jego zakończeniu. Szkoła Henryk Ski zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 29. Klienci szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę Henryk Ski. Nagrywanie przebiegu zajęć wyłącznie za zgodą instruktora.
 30. Opłacenie lekcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 31. Szkoła Henryk Ski zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego
  regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2022 r.